آخرالزمان ومهدی منتظر
وبلاگ بشارت منجی
حدیث موضوعیمرتبه
تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1392
قرقیسیا شهرى كوچك نزدیك سرچشمه رود خابور در نهر فرات است كه امروز به ویرانه اى نزدیك شهر دیر الزور ، كنار مرز سوریه تبدیل شده و به مرز تركیه هم نسبتاً نزدیك است .این شهر ، به سبب قرقیسیا بن طهمورت ملك به این نام نامیده شد و یا قرقیسیا معرّب كركیسیا است كه برگرفته از « كركیس » ، نام محل اسب دوانى است كه به عربى «حلبه» مى گویند و در شعر ، بسیارى اوقات بصورت مقصور مى آید

معجم البلدان حموى  مى گوید : این شهر ، به سبب قرقیسیا بن طهمورت ملك به این نام نامیده شد . حمزه اصفهانى مى گوید : قرقیسیا معرّب كركیسیا است كه برگرفته از « كركیس » ، نام محل اسب دوانى است كه به عربى «حلبه» مى گویند و در شعر ، بسیارى اوقات بصورت مقصور مى آید . ( آخرش حذف مى شود ) .

برخى روایات در مورد نبردى بزرگ در آن سامان سخن گفته كه بعضى وقت آن را معین كرده و بین بنى عباس و بنى امیه دانسته اند . بعضى روایات هم آن را به سفیانى ربط داده اند كه در زمان امام مهدى(علیه السلام) خواهد بود اما برخى دیگر ، سبب درگیرى را گنجى مى دانند كه در مسیر فرات پیدا مى شود و بین سفیانى و اتراك اختلاف پیش مى آید .

از جمله روایات ، كافى از امام باقر(علیه السلام) آورده است كه به میسّر فرمود : فاصله شما و قرقیسیا چقدر است ؟ عرض كردم : نزدیك است ، كنار ساحل فرات ، فرمود : اتفاقى در آنجا خواهد افتاد كه از روزى كه خدا آسمان ها و زمین را آفریده و تا زمانى كه آسمان ها و زمین وجود خواهند داشت ، مانند آن وجود نداشته و نخواهد داشت . (میدان جنگ) سفره پرندگان خواهد بود و درندگان زمین و پرندگان آسمان ، از آن سفره سیر خواهند شد . افراد قبیله « قیس » در آن نبرد كشته مى شود و خونخواه و طرفدارى نخواهند داشت .

صاحب كافى مى گوید : عده اى این روایت را آورده اند و اضافه كرده اند : منادى ندا مى دهد : بیایید و گوشت ستمگران را بخورید !

و همچنین در جای دیگر  از حذیفه بن منصور از امام صادق(علیه السلام) : خدا مائده (در روایتى « مأدبه» ) و سفره اى در قرقیسیا دارد كه فردى از آسمان از این رخداد مطلع مى شود و مى گوید : اى پرندگان آسمان و درندگان زمین ! بیایید از گوشت بدن ستمگران سیر شوید !

و همچنین از عبد الله بن ابى یعفور آمده است كه ابو جعفر(علیه السلام) به من فرمود : فرزندان عباس و مروان در قرقیسیا نبردى خواهند داشت كه در آن نبرد زورمندان به بلوغ نرسیده، پیر مى شوند . خداوند پیروزى را نصیب شان نخواهد كرد و به پرندگان آسمان و درندگان زمین وحى مى شود كه از گوشت ستمكاران سیر شوید . آن گاه سفیانى خروج مى كند .

از جمله روایاتى كه در مورد خروج سفیانى و ظهور امام مهدى وارد شده ، حدیثى است كه مفید در اختصاص آورده است : جابر جعفى مى گوید كه ابوجعفر(علیه السلام) به من فرمود : اى جابر ! سرِ جایت بمان و تكان نخور (=كارى نكن )تا نشانه هایى را كه برایت مى گویم ، ببینى و آنها را دریابى : نشانه اول ، اختلاف فرزندان فلانى (بنى عباس بر سر مُلك) است كه گمان نمى كنم آن را ببینى ، ولى پس از من اینها را نقل كن . نشانه دیگر صدایى است كه از آسمان شنیده مى شود ، همچنین صدایى كه از جانب دمشق به شما مى رسد و نوید فتح مى دهد . قریه اى از شام به نام « جابیه » فرو مى رود و قسمت راست مسجد دمشق فرو مى ریزد و گروهى از تركستان خروج مى كنند ، و پس از آن اوضاع مردم آشفته خواهد شد . برادران ترك در جزیره پیاده مى شوند و جمعى از روم خروج كرده و در « رمله » فرود مى آیند .

اى جابر ! در آن سال در هر نقطه اى از مغرب زمین ، كشمكش زیادى روى مى دهد . نخستین سرزمین عرب كه خراب مى شود ، شام است . در شام سه پرچم مختلف با هم جنگ خواهند داشت : پرچم اول اصهب ( سرخ و سفید ) پرچم دوم ابقع (سیاه و سفید) و پرچم سوم سفیانى است . سفیانى با پرچم ابقع برخورد مى كند و با هم مى جنگند و او و تمام همراهانش را به قتل مى رساند . بعد پرچم اصهب را تار و مار مى كند . آن گاه هدفى جز رفتن به عراق ندارد . سپس لشكر او به قرقیسیا مى رسد و جنگى در آنجا جنگ درمى گیرد كه صد هزار نفر از ستمگران كشته مى شود .

پس از آن سفیانى هفتاد هزار لشكر به كوفه مى فرستد ، آنها مردم كوفه را یا مى كشند، یا دار مى زنند ، و یا به اسیرى مى گیرند . در این بین چند لشكر از خراسان با سرعت برق، منازل میان راه را طى مى كنند . چند نفر از یاران قائم در میان آنها هستند . سپس مردى از موالى اهل كوفه قیام مى كند ، ولى سرلشكر سفیانى او را بین حیره و كوفه به قتل مى رساند .

آن گاه سفیانى لشكرى به مدینه مى فرستد . مهدى از مدینه به مكه مى رود . چون خبر رفتن مهدى از مدینه به سرلشكر سفیانى مى رسد، لشكرى را به دنبال او مى فرستد، ولى وى را نمى یابند . مهدى مانند موسى بن عمران ، با ترس و لرز وارد مكه مى شود . سرلشكر سفیانى در بیابان « بیدا » فرود مى آید . در آن جا گوینده اى از آسمان صدا مى زند : اى بیدا ! این قوم را نابود گردان ، و با این صدا زمین آنها را در كام خود فرو مى برد . تنها سه نفر از آنها باقى مى ماند كه خدا صورت هاى آنها را به عقب برمى گرداند . آن سه نفر از قبیله كلب اند . این آیه درباره اینها آمده است :

« اى كسانى كه كتاب آسمانى به شما داده شد ! ایمان بیاورید به آنچه نازل كردیم ، كه آنچه را نزد خود دارید ، تصدیق مى كند ، پیش از آن كه بعضى از صورت ها را تغییر دهیم ، و آن را به پشت برگردانیم » ( نساء/50 )

در آن روز قائم در مكه است . او در آن جا به بیت الحرام ( خانه خدا ) تكیه مى دهد ، در حالى كه به آن پناه بُرده است . مى گوید : اى مردم ! ما از خدا و هر كسى كه دعوت ما را بپذیرد ، یارى مى طلبیم . من از خانواده محمد ، پیغمبرتان هستم . ما از هر كس به خدا و محمد نزدیك تریم . . .

ابن حماد  گفته « ارطاة » را نقل كرده كه معركه قرقیسیا را به سفیانى ربط داده و طرفین را ترك و روم قرار داده و مى گوید : وقتى ترك ها و رومیان گرد بیایند و قریه اى در دمشق فرو رود و دیوار سمت غرب مسجد دمشق فرو ریزد ، در شام سه پرچم برافراشته مى شود : ابقع ، اصهب و سفیانى . در دمشق مردى و همراهانش محاصره شده و كشته مى شوند و دو نفر از آل ابو سفیان خروج مى كنند كه پیروزى با دومى است . وقتى پیروان « ابقع » از مصر حركت كنند ، سفیانى با سپاهش بر ضد آنها شورش مى كند ، و آنقدر از تركان و رومیان در قرقیسیا مى كشد كه درندگان زمین از گوشت شان سیر مى شوند .

اما این روایت ، فقط سخنى بُریده است . همچنین چند روایت وجود دارد كه احادیث را مربوط به گنجى مى داند كه در آن اختلاف دارند . روشن ترین روایت ، روایتى است كه از ابن حماد از پیامبر آورده شده است : « كوهى از طلا و نقره در مسیر فرات نمایان مى شود كه از هر نُه نفر كه براى دستیابى بر آن بجنگند ، هفت نفر كشته مى شوند . اگر شاهد چنین وضعى بودید ، نزدیك آن نشوید . . . فتنه چهارم هجده سال است ، سپس رخدادهایى نمودار مى شود كه خود را نشان مى دهد و فرات كوهى از طلا را نمایان مى كند . امت بر آن هجوم آورده ، از هر نُه نفر ، هفت تن كشته مى شود .

همچنین در جایی دیگر از على(علیه السلام) : سفیانى در شام ظهور مى كند ، آن گاه نبردى میان آنها در قرقیسیا رخ مى دهد ]و آن قدر كشته مى دهد[ كه پرندگان آسمان و درندگان زمین از لاشه هایشان سیر مى شوند . سپس در پشت سرشان جنگى رخ مى دهد و گروهى مى آیند تا وارد خراسان شوند . لشكر سفیانى در پى اهالى خراسان مى آیند ، چنانكه شیعه آل محمد را در كوفه مى كشند ، آن گاه اهل خراسان در پى مهدى بیرون مى روند .

مقصود از فتنه چهارم در این حدیث معلوم نیست ، چرا كه تعداد فتنه ها در روایات ناهمگون است . با اینكه تشخیص آخرین فتنه متصل به ظهور مهدى(علیه السلام) آسان است اما اكثر نصوص مربوط به این معركه ، مُرسَل و گفته اشخاص بوده و جزء احادیث نبوى نیست اما اگر درست باشد ، احتمال دارد كه گنج مذكور ، منبع نفت یا معدن طلا و نقره باشد كه محل درگیرى سه دولت مى شود اما بیشتر احادیث مى گوید طرف مقابل سفیانى در این معركه ، ترك ها هستند و چون درگیرى به خاطر ثروتى است كه در مرزهاى سوریه و تركیه وجود دارد ، بنابراین ممكن است منظور از ترك ها ، اهالى فعلى تركیه باشند .

برخى روایات مى گوید پیش از خروج سفیانى ، عده اى در جزیره اى كه جزیره ربیعه یا دیار بكر ، نزدیك قرقیسیاست ، فرود مى آیند . شاید مقصود روس ها یا دیگران باشند كه امت ترك نامیده مى شوند .

بر اساس روایات ، مهدى(علیه السلام) نخستین پرچم خود را براى جنگ با تركان برمى افرازد . مقصود از جزیره در اینجا منطقه اى نزدیك موصل است كه آن نیز دیار ربیعه نامیده مى شود ، اما « رمله » كه نیروهاى روم در آنجا فرود مى آیند ، شاید « رمله » فلسطین یا مصر باشد ، والله العالم !

علی کورانی
منبع:وعده صادقطبقه بندی: جنگ جهانی در دوران ظهور،  علائم غیرحتمیه ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 اسفند 1391

روایت‌های‌ اسلامی‌ خبر از وقوع‌ جنگ‌ها، فتنه‌ها و آشوب‌های‌ گسترده‌ و فراوان‌ در آخرالزمان‌ و در آستانه‌ ظهور امام‌ مهدی‌ (ع‌) می‌دهند؛ فتنه‌هایی‌ كه‌ پی‌ در پی‌ می‌رسند و سرزمین‌های‌ بسیاری‌ را در برمی‌ گیرند.
رسول‌ گرامی‌ اسلام‌ (ص‌) از این‌ فتنه‌ها و آشوب‌ها چنین‌ یاد می‌كنند:
تكون‌ فتنة‌ بعدها فتنة‌: الاولی‌ فی‌ الاخرة‌ كثمرة‌ السوط‌ یتبعها ذباب‌ السیف‌... ثمّ یكون‌ بعد ذلك‌ فتنة‌ تستحلّ فیها المحارم‌ كلّها. ثمّ تأتی‌ الخلافة‌ خیر أهل‌ الارض‌ و هو قاعد فی‌ بیته‌.
فتنه‌ای‌ به‌ پا می‌شود و به‌ دنبال‌ آن‌ فتنه‌ای‌ دیگر برمی‌خیزد. فتنه‌ اولی‌ در مقایسه‌ با دومی‌ همانند تازیانه‌ خوردن‌ است‌ در مقایسه‌ با ضربات‌ لبه‌ تیز شمشیر! سپس‌ فتنه‌ای‌ پدید می‌آید كه‌ همه‌ محرمات‌ در آن‌ حلال‌ شمرده‌ شود! آنگاه‌ خلافت‌ به‌ بهترین‌ مردم‌ روی‌ زمین‌ می‌رسد در حالی‌ كه‌ او در خانه‌اش‌ نشسته‌ باشد.
آن‌ حضرت‌ در روایت‌ دیگری‌ به‌ گستردگی‌ و تنوع‌ این‌ فتنه‌ها اشاره‌ كرده‌، می‌فرمایند:
لتاتینّكم‌ بعدی‌ أربع‌ فتن‌: الاولی‌ تستحلّ فیها الدماء و الثانیة‌ تستحل‌ فیها الدماء و الاموال‌ و الثالثة‌ تستحلّ فیها الدماء و الاموال‌ و الفروج‌ و الرابعة‌ صماء عمیاء مطبقة‌ تمور مور السفینة‌ فی‌ البحر، حتی‌ لا یجد أحد من‌ الناس‌ ملجأ، تطیر بالشام‌ و تعشی‌ العراق‌ و تخبط‌ الجزیرة‌ یدها و رجلها، یعرك‌الانام‌ البلاء فیها عرك‌الادیم‌، لا یستطیع‌ أحد أن‌ یقول‌ فیها: مه‌، مه‌!!! لا ترفعونها من‌ ناحیة‌ إلاّ انفتقت‌ من‌ ناحیة‌ أخری‌.
بعد از من‌ چهار فتنه‌ بر شما فرود آید كه‌ در اولی‌ خون‌ها مباح‌ می‌شود، در دومی‌ خون‌ها و ثروت‌ها مباح‌ می‌گردد، در سومی‌ خون‌ها و ثروت‌ها و ناموس‌ها مباح‌ می‌شود و در چهارمی‌ آشوبی‌ كور و كر جهان‌ را مضطرب‌ می‌سازد آنچنانكه‌ كشتی‌ غول‌ پیكر آب‌های‌ مجاور را مضطرب‌ كند، این‌ فتنه‌ شما را زیر پر می‌گیرد و عراق‌ را می‌پوشاند و در جزیره‌ دست‌ و پا می‌زند، مردم‌ تلخی‌ حوادث‌ و فشار آشوب‌ را لمس‌ می‌كنند، آنچنانكه‌ پوست‌ به‌ هنگام‌ دباغی‌ شدن‌ فشار وارده‌ را لمس‌ می‌كند. كسی‌ قدرت‌ یك‌ كلمه‌ سخن‌ گفتن‌ نخواهد داشت‌! این‌ فتنه‌ در نقطه‌ای‌ آرام‌ نمی‌یابد جز پس‌ از آنكه‌ در نقطه‌ای‌ دیگر بیداد كند.
آنچنان‌ كه‌ از روایات‌ برمی‌آید، یكی‌ از بزرگترین‌ این‌ فتنه‌ها، درگیری‌ و نبردی‌ است‌ كه‌ در منطقه‌ «قرقیسیا» رخ‌ می‌دهد. هم‌ در منابع‌ شیعی‌ و هم‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ این‌ نبرد اشاره‌ و از جزئیات‌ آن‌ خبر داده‌ شده‌ است‌. مقاله‌ حاضر تنها در پی‌ آن‌ است‌ كه‌ گزارشی‌ اجمالی‌ از آنچه‌ در این‌ منابع‌ آمده‌، ارائه‌ نماید. و ان‌ شاء الله‌ تحلیل‌ جامع‌تر این‌ رویداد را در فرصتی‌ دیگر پی‌ می‌گیریم‌ .
در این‌ مقاله‌ ابتدا پاره‌ای‌ از روایات‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ را كه‌ در آنها به‌ گستردگی‌ و بزرگی‌ نبرد «قرقیسیا»اشاره‌ شده‌ نقل‌ می‌كنیم‌ و در ادامه‌ نیز به‌ بررسی‌ موقعیت‌ جغرافیایی‌ این‌ منطقه‌، دلایل‌ و زمینه‌های‌ بروز این‌ نبرد، طرفین‌ نبرد و زمان‌ وقوع‌ آن‌ می‌پردازیم‌:

1. نبرد قرقیسیا در روایت‌های‌ اسلامی‌

روایت‌های‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ به‌ نبرد قرقیسیا اشاره‌ كرده‌ و از بزرگی‌ و بی‌نظیر بودن‌ این‌ رویداد سخن‌ گفته‌اند. امام‌ باقر(ع‌) در روایتی‌ خطاب‌ به‌ «میسّر» ضمن‌ پرسش‌ از فاصله‌ محل‌ اقامت‌ او تا قرقیسیا به‌ بزرگی‌ و بی‌سابقه‌ بودن‌ نبردی‌ كه‌ در این‌ منطقه‌ رخ‌ خواهد داد اشاره‌ كرده‌، می‌فرمایند:
یا میسرّ! كم‌ بینك‌ و بین‌ قرقیسا ] قرقیسیا [ ؟ قلت‌: هی‌ قریب‌ علی‌ شاطی‌ء الفرات‌. فقال‌: أما أنّه‌ سیكون‌ بها وقعة‌ لم‌ یكن‌ مثلها منذ خلق‌ الله‌ تبارك‌ و تعالی‌ السماوات‌ و الارض‌، ولایكون‌ مثلها مادامت‌ السماوات‌ والارض‌ مأدبة‌ للطیر، تشبع‌ منها سباع‌ الارض‌ و طیور السماء !
ای‌ میسر! از اینجا تا قرقیسا ] قرقیسیا [ چقدر راه‌ است‌؟ عرض‌ كردم‌: همین‌ نزدیكی‌ها است‌، در ساحل‌ فرات‌ قرار دارد. پس‌ فرمودند: امّا در این‌ ناحیه‌ واقعه‌ای‌ رخ‌ خواهد داد كه‌ مانند آن‌ از زمانی‌ كه‌ خداوند تبارك‌ و تعالی‌، آسمان‌ها و زمین‌ را آفریده‌ اتفاق‌ نیفتاده‌ و تا زمانی‌ هم‌ كه‌ آسمان‌ها و زمین‌ برپا هستند مانند آن‌ اتفاق‌ نخواهد افتاد. سفره‌ای‌ است‌ كه‌ درندگان‌ زمین‌ و پرندگان‌ آسمان‌ از آن‌ سیر می‌شوند.
و نیز از ایشان‌ نقل‌ شده‌ است‌ كه‌:
إنّ لولد العباس‌ والمروانی‌ لوقعة‌ بقرقیسیا یشیب‌ فیها الغلام‌ الحرور و یرفع‌ اللّه‌ عنهم‌ النصر و یوحی‌ إلی‌ طیر السماء و سباع‌ الارض‌، اشبعی‌ من‌ لحوم‌ الجبارین. ثم‌ یخرج‌ السفیانی‌.
همانا واقعه‌ای‌ برای‌ فرزندان‌ عباس‌ و مروانی‌ در قرقیسیا روی‌ خواهد داد كه‌ پسر نوجوان‌ در آن‌ پیشامد پیر گردد و خداوند هر گونه‌ یاری‌ را از ایشان‌ برگیرد و به‌ پرندگان‌ آسمان‌ و درندگان‌ زمین‌ الهام‌ كند كه‌ از گوشت‌ تن‌ ستمگران‌ خود را سیر كنید. سپس‌ سفیانی‌ خروج‌ خواهد كرد.
امام‌ باقر(ع‌) در روایت‌ دیگری‌ به‌ ارتباط‌ نبرد قرقیسیا و خروج‌ سفیانی‌ اشاره‌ كرده‌، می‌فرمایند:
... یمر جیشه‌ (السفیانی‌) بقرقیسیا، فیقتتلون‌ بها فیقتل‌ من‌ الجبارین‌ مائة‌ الف‌ . و یبعث‌ السفیانی‌ جیشاء الی‌ الكوفه‌ وعدتهم‌ سبعون‌ الفا...
سپاهیان‌ سفیانی‌ از قرقیسیا عبور خواهند كرد و در آنجا به‌ نبرد خواهند پرداخت‌، پس‌ صد هزار نفر از ستمگران‌  ] در آنجا [ به‌ قتل‌ خواهند رسید. آنگاه‌ سفیانی‌ سپاهی‌ را به‌ سوی‌ كوفه‌ روانه‌ می‌سازد كه‌ تعداد آنها به‌ هفتاد هزار نفر می‌رسد .
آن‌ حضرت‌ همچنین‌ به‌ شمار كشته‌ شدگان‌ در این‌ نبرد اشاره‌ كرده‌، می‌فرمایند:
تبنی‌ مدینة‌ ممّا یلی‌ المشرق‌ یكون‌ فیها وقعة‌ لم‌ یسمع‌ أهل‌ ذلك‌ الزمان‌ بمثلها، ثم‌ تنجلی‌ هی‌ و الوقعة‌ التی‌ فی‌ الشام‌ عن‌ أربع‌ مائة‌ ألف‌ قتیل‌ ثم‌ یخرج‌ المهدی‌ فی‌ أثر ذلك‌ لاترد له‌ رایة‌.
شهری‌ در طرف‌ شرق‌ ساخته‌ می‌شود كه‌ در آن‌ حوادثی‌ روی‌ می‌دهد كه‌ هرگز مردم‌ آن‌ زمان‌ نظیر آن‌ را نشنیده‌اند. آنگاه‌ آن‌ حادثه‌ و یك‌ حادثه‌ دیگر كه‌ در شام‌ روی‌ می‌دهد مجموعاً چهار صد هزار كشته‌ برجای‌ می‌گذارد و به‌ دنبال‌ آن‌ حضرت‌ مهدی‌ ظاهر می‌شود و هرگز سپاهش‌ شكست‌ نمی‌خورد.

امام‌ صادق‌(ع‌) نیز در روایتی‌، در مورد نبرد قرقیسیا چنین‌ می‌فرمایند:
إن‌ للّه‌ مائدة‌ (وفی‌ غیر هذه‌ الروایة‌ مادبة‌) بقرقیسیاء یطلع‌ مطلع‌ من‌ السماء فینادی‌ یا طیر السماء و یا سباع‌ الارض‌ هلمّوا إلی‌ الشبع‌ من‌ لحوم‌ الجبارین‌.
همانا برای‌ خداوند در قرقیسیا سفره‌ای‌ است‌ كه‌ سروش‌ آسمانی‌ از آن‌ خبر می‌دهد؛ پس‌ ندا می‌كند ای‌ پرندگان‌ آسمان‌ و ای‌ درندگان‌ زمین‌ برای‌ سیر گشتن‌ از گوشت‌ ستمكاران‌ شتاب‌ كنید.
یكی‌ از محققان‌ معاصر نیز در كتاب‌ خود به‌ این‌ حدیث‌ اشاره‌ كرده‌ و ذیل‌ آن‌ می‌نویسد:
چنانكه‌ روایت‌ اشاره‌ می‌كند، عرصه‌ نبرد، بیابان‌ خشك‌ و بی‌ آب‌ و گیاه‌ است‌ و آنها اجساد كشتگان‌ خود را دفن‌ نمی‌كنند و یا قادر به‌ دفن‌ آنها نیستند، از این‌ رو پرندگان‌ آسمان‌ و درندگان‌ زمینی‌ از گوشت‌ لاشه‌های‌ آنها شكم‌ خود را سیر می‌كنند و اینكه‌ سربازان‌ كشته‌ شده‌ نیز ستمگرند؛ زیرا كه‌ آنها سربازان‌ جباران‌ و ستم‌ پیشگان‌ می‌باشند. یا اینكه‌ در میان‌ آنها شمار زیادی‌ از افسران‌ و فرماندهان‌ ستمكار از دوطرف‌ وجود دارد.
منابع‌ اهل‌ سنت‌ نیز به‌ نقل‌ روایاتی‌ پرداخته‌اند كه‌ بیانگر شدت‌ درگیری‌ در قرقیسیا است‌؛ از جمله‌ روایت‌ زیر كه‌ ابن‌ حماد آن‌ را نقل‌ می‌كند:
... ظهر السفیانی‌ بجیشه‌ علیهم‌، فیقتل‌ الترك‌ و الروم‌ بقرقیسیا حتی‌ تشبع‌ سباع‌ الارض‌ من‌ لحومها.
سفیانی‌ با سپاهیانش‌ بر آنها غالب‌ می‌شود و ترك‌ و روم‌ را در قرقیسیا به‌ قتل‌ می‌رساند تا اینكه‌ درندگان‌ زمین‌ از گوشت‌ آنها سیر می‌شوند.
او در روایت‌ دیگری‌ از امام‌ علی‌ (ع‌) نقل‌ می‌كند كه‌: یظهر السفیانی‌ علی‌ الشام‌، ثم‌ یكون‌ بینهم‌ وقعة‌ بقرقیسیا، حتّی‌ یشبع‌ طیر السماء و سباع‌ الارض‌ من‌ جیفهم‌...
سفیانی‌ بر شام‌ غالب‌ می‌شود، آنگاه‌ در قرقیسیا نبردی‌ بین‌ آنها رخ‌ می‌دهد، تا اینكه‌ پرندگان‌ آسمان‌ و درندگان‌ زمین‌ از كشته‌های‌ آنها سیر می‌شوند.

2. موقعیت‌ جغرافیایی‌ قرقیسیا

«قرقیسیا» شهری‌ در شمال‌ سوریه‌ است‌ كه‌ در محل‌ التقای‌ رود «خابور» با «فرات‌» قرار گرفته‌ است‌. این‌ شهر پیش‌ از اسلام‌ «كیركسیون‌» نام‌ داشت‌ و در سال‌ نوزدهم‌ هجری‌ به‌ دست‌ مسلمانان‌ فتح‌ شد و قرقیسیا نام‌ گرفت‌.
در كتاب‌  جغرافیای‌ تاریخی‌ سرزمین‌های‌ خلافت‌ شرقی‌ درباره‌ قرقیسیا چنین‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌:
در حدود دویست‌ میلی‌ پایین‌ رقه‌، قرقیسیا كه‌ همان‌ كركیسیوم‌ قدیم‌ است‌، در ساحل‌ چپ‌ دجله‌، جایی‌ كه‌ رودخانه‌ خابور آب‌های‌ زیادی‌ خود را در آن‌ می‌ریزد واقع‌ است‌. ابن‌ حوقل‌ درباره‌ قرقیسیا گوید شهری‌ قشنگ‌ است‌ كه‌ در آغوش‌ باغستانی‌ قرار داد. یاقوت‌ و حمدالله‌   مستوفی‌ هر دو آن‌ را محلی‌ دانسته‌اند كه‌ كوچكتر از رحبه‌ كه‌ شش‌ فرسخی‌ قرقیسیا و در جانب‌ غربی‌ فرات‌ است‌.
« ابن‌ رسته‌ »  قرقیسیا( Qarqisiya ) را از شهرهای‌ اقلیم‌ چهارم‌ و از حوزه‌های‌ ناحیه‌ جزیره‌ معرفی‌ می‌كند.
«ابن‌ خردادبه‌» در  المسالك‌ و الممالك‌  پس‌ از آنكه‌ موقعیت‌ قرقیسیا بر ساحل‌ فرات‌ را توصیف‌ می‌كند به‌ بیان‌ فاصله‌ آن‌ تا بغداد می‌پردازد و تمامی‌ منازل‌ میان‌ این‌ دو را نام‌ برده‌ و به‌ فاصله‌ هر یك‌ از دیگری‌ نیز اشاره‌ می‌كند. بر اساس‌ محاسبه‌ وی‌ فاصله‌ این‌ دو شهر از یكدیگر در حدود نود و چند فرسخ‌ است‌.
در  معجم‌ البلدان‌  طول‌ و عرض‌ جغرافیایی‌ این‌ شهر به‌ نقل‌ از بطلمیوس‌ ذكر شده‌ است‌:
بطلمیوس‌ می‌گوید: طول‌  ] جغرافیایی‌ [  شهر قرقیسیا 64 درجه‌ و 45 دقیقه‌ و عرض‌ آن‌ 35 درجه‌ است‌. این‌ شهر جزء اقلیم‌ چهارم‌ است‌.
یكی‌ از محققان‌ معاصر در مورد موقعیت‌ جغرافیایی‌ قرقیسیا می‌نویسد:
امروزه‌ خرابه‌های‌ آن‌ نزدیك‌ شهر «دیر زور» سوریه‌ قرار دارد. قرقیسیا نزدیك‌ مرزهای‌ سوریه‌ ـ عراق‌ است‌ و به‌ مرزهای‌ تركیه‌ ـ سوریه‌ نسبتاً نزدیك‌ می‌باشد.

3. دلایل‌ و زمینه‌های‌ نبرد قرقیسیا

آنچنان‌ كه‌ از روایات‌ و بر می‌آید نبرد قرقیسیا بر سر گنجی‌ است‌ كه‌ در ناحیة‌ فرات‌ پیدا می‌شود. ابن‌ حماد به‌ نقل‌ از پیامبر اكرم‌ (ص‌) از این‌ گنج‌ چنین‌ گزارش‌ می‌دهد:
تحسر الفرات‌ عن‌ جبل‌ من‌ ذهب‌ و فضّة‌ فیقتل‌ علیه‌ من‌ كلّ سبعة‌ تسعة‌ ، فإذا أدركتموه‌ فلا تقربوه‌ .
فرات‌ از كوهی‌ از طلا و نقره‌ پرده‌ بر می‌دارد سپس‌ بر سر آن‌ جنگ‌ می‌شود به‌ طوری‌ كه‌ از هر نه‌ نفر، هفت‌ نفر كشته‌ می‌شود، پس‌ هرگاه‌ آن‌ را درك‌ كردید به‌ آن‌ نزدیك‌ نشوید.
همین‌ مضمون‌ با الفاظی‌ مشابه‌ در روایات‌ دیگری‌ كه‌ از پیامبر گرامی‌ اسلام‌(ص‌) نقل‌ شده‌، آمده‌ است‌؛ كه‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ روایت‌ زیر اشاره‌ كرد:
تحسر الفرات‌ علی‌ جبل‌ من‌ ذهب‌، فیقتتل‌ الناس‌ علیه‌ فیقتل‌ علیه‌ من‌ كل‌ مائة‌ تسعین‌ أو قال‌ تسعة‌ كلّهم‌ یری‌ أنّه‌ ینجو.
فرات‌ از كوهی‌ از طلا پرده‌ بر می‌دارد، سپس‌ مردم‌ بر سر آن‌ به‌ نبرد بر می‌خیزند و از هر صد نفر، نود نفر (و یا فرمود:نه‌ نفر ) در این‌ نبرد كشته‌ می‌شوند، هر یك‌ از آن‌ مردمان‌ گمان‌ می‌كنند كه‌ نجات‌ می‌یابند.
در  الفتن‌ و الملاحم‌  ابن‌ كثیر نیز به‌ نقل‌ از رسول‌ خدا(ص‌) به‌ پیدا شدن‌ گنج‌ اشاره‌ شده‌ است‌:
یوشك‌ الفرات‌ أن‌ یحسر عن‌ كنز من‌ ذهب‌، فمن‌ حفره‌ فلا یأخذ منه‌ شیئاً.
به‌ زودی‌ فرات‌ از گنجی‌ از طلا پرده‌ بر می‌دارد، پس‌ هر كس‌ آن‌ را یافت‌، نباید چیزی‌ از آن‌ بر گیرد.
ابن‌ كثیر در جایی‌ دیگر نیز از آن‌ حضرت‌ روایت‌ می‌كند كه‌:
لا تقوم‌ الساعة‌ حتی‌ یحسر الفرات‌ عن‌ جبل‌ من‌ ذهب‌ یقتتل‌ الناس‌، فیقتل‌ من‌ كلّ مائة‌ تسعة‌ و تسعون‌، یقول‌ كلّ رجل‌ منهم‌: لعلّی‌ أكون‌ أنا الّذی‌ أنجو.
قیامت‌ بر پا نمی‌شود، تا اینكه‌ فرات‌ از كوهی‌ از طلا پرده‌ بر می‌گیرد ] در آن‌ زمان‌  [ مردم‌ با یكدیگر به‌ نبرد برمی‌خیزند. پس‌، از هر صد نفر، نود و نه‌ نفر كشته‌ می‌شود، هر یك‌ از آن‌ مردمان‌ می‌گوید: شاید من‌ كسی‌ باشم‌ كه‌ نجات‌ می‌یابم‌ .
ابن‌ حسام‌ جونپوری‌ نیز در  البرهان‌ فی‌ علامات‌ مهدی‌ آخر الزمان‌  به‌ ماجرای‌ كوه‌ طلا در فرات‌ اشاره‌ دارد:
لا تقوم‌ الساعة‌ حتی‌ یحسر الفرات‌ عن‌ جبل‌ من‌ ذهب‌ یقتتل‌ علیه‌ الناس‌ و یقتل‌ تسعة‌ أعشارهم‌.
قیامت‌ برپا نمی‌شود، مگر اینكه‌ فرات‌ كوهی‌ از طلا را آشكار می‌سازد، مردم‌ بر سر آن‌ گنج‌ به‌ نبرد برمی‌خیزند و نفه‌ دهم‌ آنها كشته‌ می‌شوند.
نویسنده‌ كتاب‌  عصر ظهور  در بحث‌ از جنبش‌ سفیانی‌ چنین‌ آورده‌ است‌:
... هدف‌ اصلی‌ سفیانی‌ از جنگ‌ عراق‌ سلطه‌ یافتن‌ بر آن‌ كشور و ایجاد مقاومت‌ در برابر نیروهای‌ ایرانی‌ و زمینه‌ سازان‌ ظهور حضرت‌، كه‌ از مسیر عراق‌ به‌ سوی‌ سوریه‌ و قدس‌ پیش‌ می‌روند خواهد بود. ولی‌ در راه‌ عراق‌ در اثر حادثة‌ عجیبی‌ جنگ‌ قرقیسیا رخ‌ می‌دهد و آن‌ حادثه‌ پیدا شدن‌ گنجی‌ در مجرای‌ فرات‌ و یا نزدیك‌ مجرای‌ رود فرات‌ است‌. به‌ طوری‌ كه‌ عده‌ای‌ از مردم‌ برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ آن‌، دست‌ به‌ تلاش‌ می‌زنند و آتش‌ جنگ‌ بین‌ آنها شعله‌ ور می‌شود و بیش‌ از صدهزار تن‌ از آنها كشته‌ می‌شوند و هیچ‌ یك‌ به‌ پیروزی‌ قطعی‌ نمی‌رسند و به‌ آن‌ گنج‌ دست‌ نمی‌یابن. بلكه‌ همگی‌ از آن‌ منصرف‌ شده‌ و به‌ مسایل‌ دیگر مشغول‌ می‌شوند.
ناگفته‌ نماند كه‌ ایشان‌ نیز روایاتی‌ در مورد پیدا شدن‌ گنج‌ نقل‌ می‌كنند، از جمله‌ روایت‌ زیر كه‌ در نسخه‌ خطی‌ ابن‌ حماد به‌ نقل‌ از پیامبراكرم‌ (ص‌) وارد شده‌ است‌:
فتنه‌ چهارم‌ هجده‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد، سپس‌ در آن‌ هنگام‌ كه‌ باید پایان‌ می‌پذیرد و تحقیقاً نهر فرات‌ از كوهی‌ از طلا پرده‌ بر می‌دارد و مردم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ به‌ جان‌ یكدیگر می‌افتند و از هر نفه‌ تن‌ هفت‌ تن‌ كشته‌ می‌شوند.
قابل‌ ذكر است‌ كه‌ بیشتر این‌ روایات‌ از نظر سند ضعیف‌ هستند.

4. نیروهای‌ درگیر در نبرد قرقیسیا

بنابه‌ آنچه‌ از روایات‌ اهل‌ سنت‌ به‌ دست‌ می‌آید طرفین‌ درگیر در نبرد قرقیسیا، تركان‌، رومیان‌ و لشكر سفیانی‌ هستند. در اینجا به‌ برخی‌ از روایاتی‌ كه‌ در این‌ زمینه‌ وارد شده‌اند اشاره‌ می‌كنیم‌:
... ظهر السفیانی‌ بجیشه‌ علیهم‌، فیقتل‌ الترك‌ والروم‌ بقرقیسیا...  .
سفیانی‌ با سپاهش‌ بر آنها پیروز می‌شود و ترك‌ و روم‌ را در قرقیسیا می‌كشد.
و در جایی‌ دیگر آمده‌ است‌:
... فعند ذلك‌ تجتمع‌ الترك‌ والروم‌ یقاتلون‌ جمیعاً و ترفع‌ ثلاث‌ رایات‌ بالشام‌، ثم‌ یقاتلهم‌ السفیانی‌ حتی‌ یبلغ‌ بهم‌ قرقیسیاء.
... پس‌ در آن‌ هنگام‌ تركان‌ و رومیان‌ اجتماع‌ كرده‌ و با یكدیگر به‌ نبرد برمی‌خیزند و سه‌ پرچم‌ در شام‌ برافراشته‌ می‌شود، آنگاه‌ سفیانی‌ باآنها جنگ‌ می‌كند تا در منطقه‌ قرقیسیا به‌ آنها می‌رسد.
در روایت‌ دیگری‌ چنین‌ آمده‌ است‌:
دخوله‌ (السفیانی‌) الكوفة‌ بعد ما یقاتل‌ الترك‌ والروم‌ بقرقیسیاء...
زمان‌ وارد شدن‌ سفیانی‌ به‌ كوفه‌ بعد از نبرد او با تركان‌ و رومیان‌ در قرقیسیا است‌ .
در روایتی‌ كه‌ عبدالله‌ بن‌ زبیر از امام‌ علی‌(ع‌) نقل‌ می‌كند نیز از حضور دو عبدالله‌ و سپاه‌ آنان‌ در قرقیسیا سخن‌ گفته‌ شده‌ است‌:
یتبع‌ عبداللّه‌ عبداللّه‌ حتی‌ یلتقی‌ جنودهما بقرقیسیا علی‌ النهر.
عبدالله‌ به‌ دنبال‌ عبدالله‌ برمی‌ خیزد تا اینكه‌ سپاهیان‌ آنها در قرقیسیا در كنار نهر با یكدیگر رودرو می‌شوند.
منابع‌ شیعی‌ نیز از درگیری‌ لشكر سفیانی‌ با تركان‌ خبر می‌دهند، مؤلف‌  عصر ظهور  در این‌ زمینه‌ چنین‌ می‌نویسد:
اما طرف‌ مقابل‌ سفیانی‌ در این‌ نبرد از نظر اكثر روایات‌ تركان‌ هستند ولی‌ منظور از تركان‌ در اینجا چیست‌؟ آنچه‌ به‌ نظر می‌رسد و به‌ طبیعت‌ امر نزدیك‌تر است‌ اینكه‌ آنها سپاهیان‌ ترك‌ زبان‌ هستند؛ چراكه‌ درگیری‌ و نزاع‌ بر سر دارائی‌ است‌ كه‌ نزدیك‌ مرزهای‌ سوریه‌ و تركیه‌ وجود دار...
در كتاب‌  روزگار رهایی‌  نیز احادیث‌ متعددی‌ دربارة‌ تركان‌ ذكر شده‌ و تأكید می‌شود كه‌ فتنة‌ ترك‌ در قرقیسیا انجام‌ می‌پذیرد  .
در اینجا به‌ برخی‌ از احادیثی‌ كه‌ در كتاب‌ یاد شده‌ آمده‌ و ظاهراً در ارتباط‌ با نبرد قرقیسیا است‌ اشاره‌ می‌كنیم‌؛  درنخستین‌ روایت‌ به‌ نقل‌ از پیامبر اكرم‌(ص‌) چنین‌ آمده‌ است‌:
للترك‌ خرجتان‌، خرجة‌ فیها خراب‌ آذربیجان‌ و خرجة‌ یخرجون‌ فی‌ الجزیرة‌ یخیفون‌ ذوات‌ الحجال‌ فینصر الله‌ المسلمین‌ فیهم‌ ذبح‌ اللّه‌ الاعظم‌.
برای‌ ترك‌ها دو خیزش‌ است‌ كه‌ در یكی‌ از آنها آذربایجان‌ ویران‌ می‌شود و در دیگری‌  وارد جزیره‌  می‌شوند و پرده‌ نشینان‌ را به‌ وحشت‌ می‌اندازند. خداوند مسلمانان‌ را پیروز می‌گرداند كه‌ كشتار بزرگ‌ الهی‌ در آن‌ روز است‌.
در روایت‌ دیگری‌ نیز چنین‌ می‌خوانیم‌:
لیردنّ الترك‌ الجزیرة‌، حتی‌ تسقی‌ خیلهم‌ من‌ الفرات‌. فیبعث‌ الله‌ علیهم‌ الطاعون‌ فیقتلهم‌ فلا ینجو منهم‌ إلا رجل‌ واحد. و یبعث‌ الله‌علیهم‌ ثلجاً فیها صرٌّ وریح‌ وحبید فءاذا هم‌ خامدون‌... فیرجع‌ المسلمون‌ إلی‌ أصحابهم‌ فیقولون‌ ءانّ الله‌ قد أهلكهم‌ و كفاكم‌ شرّهم‌.
بدون‌ تردید سپاه‌ ترك‌ وارد جزیره‌ خواهند شد تا اسب‌هایشان‌ از فرات‌ سیراب‌ شوند، آنگاه‌ خداوند بر آنها طاعون‌ را مسلط‌ می‌كند و همگی‌ به‌ وسیله‌ طاعون‌ از بین‌ می‌روند و به‌ جز یك‌ نفر از آنها باقی‌ نمی‌ماند. خداوند بر آنها برف‌ و تگرگ‌ همراه‌ با سرمای‌ سوزان‌ و طوفان‌ خانمان‌ برانداز فرو می‌فرستد و همگی‌ نقش‌ بر زمین‌ می‌شوند. مسلمانان‌ به‌ یكدیگر نوید می‌دهند كه‌ خداوند آنها را هلاك‌ كرد و شر آنها را از شما كوتاه‌ نمود.

5. زمان‌ نبرد قرقیسیا

نبرد قرقیسیا میان‌ دو واقعه‌ مهم‌ صورت‌ می‌گیرد؛ نخست‌ خروج‌ سفیانی‌ و دوم‌ ظهور امام‌ مهدی‌ (ع‌). دراینجا به‌ اختصار به‌ هر یك‌ از آنها اشاره‌ می‌كنیم‌:
1ـ5. خروج‌ سفیانی‌
امام‌ باقر(ع‌) در مورد واقعه‌ نخست‌ چنین‌ فرموده‌است‌ :
یخرج‌ السفیانی‌ یوم‌ جمعة‌، فیصعد منبر دمشق‌ و یبایع‌ الناس‌ علی‌ أن‌ لا یخالفوا أمره‌ رضوه‌ أم‌ كرهوه‌ ثمّ یخرج‌ إلی‌ الغوطة‌. فیجتمع‌ ءالیه‌ خمسون‌ ألف‌ مقاتل‌. ثمّ تختلف‌ الرایات‌ الثلاث‌. فرایة‌ الترك‌ و العجم‌ و هی‌ سواد. ورایة‌ لبنی‌ العباس‌ صفراء و رایة‌ السفیانی‌ حمراء. فیغلبهم‌ السفیانی‌ بعد أن‌ یقتل‌ منهم‌ ستین‌ ألفاً و یسیر إلی‌ حمص‌ فإلی‌ الفرات‌ مروراً بالرّقة‌ و سبا.
سفیانی‌ در روز جمعه‌ خروج‌ می‌كند و بر فراز منبر دمشق‌ قرار می‌گیرد و از مردم‌ بیعت‌ می‌گیرد كه‌ هرگز با امر او مخالفت‌ نكنند، چه‌ آن‌ را بپسندند و چه‌ آن‌ را ناخوش‌ دارند. آنگاه‌ به‌ سوی‌ «غوطه‌» حركت‌ می‌كند و 50 هزار جنگجو در اطراف‌ او گردآیند، آنگاه‌ سه‌ پرچم‌ به‌ اهتزاز در آید: پرچم‌ ترك‌ها و عجم‌ها كه‌ سیاه‌رنگ‌ است‌. پرچم‌ بنی‌ عباس‌ كه‌ زردرنگ‌ است‌. پرچم‌ سفیانی‌، كه‌ سرخ‌رنگ‌ است‌. سفیانی‌ بر آنها چیره‌ می‌شود، پس‌ از آنكه‌ 60 هزار نفر از آنها را از دم‌ شمشیر می‌گذارند، آنگاه‌ به‌ سوی‌ «حمص‌» می‌رود و از فرات‌ عبور می‌كند و عازم‌ «رقّه‌»   و «سبا» می‌شود.
امیر المؤمنین‌ علی‌(ع‌) نیز از جنگ‌ سفیانی‌ با سپاه‌ «ابقع‌» و «اصهب‌» خبر می‌دهند :
یلتقی‌ السفیانی‌ بالابقع‌ فیقتله‌ السفیانی‌ و من‌ معه‌. ثم‌ یقتل‌ الاصهب‌ و أتباعه‌. ثم‌ لا یكون‌ له‌ هَمّ إلّا آل‌ محمد و شیعتهم‌ و المثول‌ الی‌ العراق‌. و یمرّ جیشه‌ بقرقیسیا...
سفیانی‌ با «ابقع‌» درگیر می‌شود سپس‌ او و سپاهیانش‌ را می‌كشد. سپس‌ «اصهب‌» و یاران‌ او را

ماهنامه موعود سال ششم ـ شماره 31

موعود
طبقه بندی: جنگ جهانی در دوران ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 اسفند 1391

روایت‌های‌ اسلامی‌ خبر از وقوع‌ جنگ‌ها، فتنه‌ها و آشوب‌های‌ گسترده‌ و فراوان‌ در آخرالزمان‌ و در آستانه‌ ظهور امام‌ مهدی‌ (ع‌) می‌دهند؛ فتنه‌هایی‌ كه‌ پی‌ در پی‌ می‌رسند و سرزمین‌های‌ بسیاری‌ را در برمی‌ گیرند.
رسول‌ گرامی‌ اسلام‌ (ص‌) از این‌ فتنه‌ها و آشوب‌ها چنین‌ یاد می‌كنند:
تكون‌ فتنة‌ بعدها فتنة‌: الاولی‌ فی‌ الاخرة‌ كثمرة‌ السوط‌ یتبعها ذباب‌ السیف‌... ثمّ یكون‌ بعد ذلك‌ فتنة‌ تستحلّ فیها المحارم‌ كلّها. ثمّ تأتی‌ الخلافة‌ خیر أهل‌ الارض‌ و هو قاعد فی‌ بیته‌.
فتنه‌ای‌ به‌ پا می‌شود و به‌ دنبال‌ آن‌ فتنه‌ای‌ دیگر برمی‌خیزد. فتنه‌ اولی‌ در مقایسه‌ با دومی‌ همانند تازیانه‌ خوردن‌ است‌ در مقایسه‌ با ضربات‌ لبه‌ تیز شمشیر! سپس‌ فتنه‌ای‌ پدید می‌آید كه‌ همه‌ محرمات‌ در آن‌ حلال‌ شمرده‌ شود! آنگاه‌ خلافت‌ به‌ بهترین‌ مردم‌ روی‌ زمین‌ می‌رسد در حالی‌ كه‌ او در خانه‌اش‌ نشسته‌ باشد.
آن‌ حضرت‌ در روایت‌ دیگری‌ به‌ گستردگی‌ و تنوع‌ این‌ فتنه‌ها اشاره‌ كرده‌، می‌فرمایند:
لتاتینّكم‌ بعدی‌ أربع‌ فتن‌: الاولی‌ تستحلّ فیها الدماء و الثانیة‌ تستحل‌ فیها الدماء و الاموال‌ و الثالثة‌ تستحلّ فیها الدماء و الاموال‌ و الفروج‌ و الرابعة‌ صماء عمیاء مطبقة‌ تمور مور السفینة‌ فی‌ البحر، حتی‌ لا یجد أحد من‌ الناس‌ ملجأ، تطیر بالشام‌ و تعشی‌ العراق‌ و تخبط‌ الجزیرة‌ یدها و رجلها، یعرك‌الانام‌ البلاء فیها عرك‌الادیم‌، لا یستطیع‌ أحد أن‌ یقول‌ فیها: مه‌، مه‌!!! لا ترفعونها من‌ ناحیة‌ إلاّ انفتقت‌ من‌ ناحیة‌ أخری‌.
بعد از من‌ چهار فتنه‌ بر شما فرود آید كه‌ در اولی‌ خون‌ها مباح‌ می‌شود، در دومی‌ خون‌ها و ثروت‌ها مباح‌ می‌گردد، در سومی‌ خون‌ها و ثروت‌ها و ناموس‌ها مباح‌ می‌شود و در چهارمی‌ آشوبی‌ كور و كر جهان‌ را مضطرب‌ می‌سازد آنچنانكه‌ كشتی‌ غول‌ پیكر آب‌های‌ مجاور را مضطرب‌ كند، این‌ فتنه‌ شما را زیر پر می‌گیرد و عراق‌ را می‌پوشاند و در جزیره‌ دست‌ و پا می‌زند، مردم‌ تلخی‌ حوادث‌ و فشار آشوب‌ را لمس‌ می‌كنند، آنچنانكه‌ پوست‌ به‌ هنگام‌ دباغی‌ شدن‌ فشار وارده‌ را لمس‌ می‌كند. كسی‌ قدرت‌ یك‌ كلمه‌ سخن‌ گفتن‌ نخواهد داشت‌! این‌ فتنه‌ در نقطه‌ای‌ آرام‌ نمی‌یابد جز پس‌ از آنكه‌ در نقطه‌ای‌ دیگر بیداد كند.
آنچنان‌ كه‌ از روایات‌ برمی‌آید، یكی‌ از بزرگترین‌ این‌ فتنه‌ها، درگیری‌ و نبردی‌ است‌ كه‌ در منطقه‌ «قرقیسیا» رخ‌ می‌دهد. هم‌ در منابع‌ شیعی‌ و هم‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ این‌ نبرد اشاره‌ و از جزئیات‌ آن‌ خبر داده‌ شده‌ است‌. مقاله‌ حاضر تنها در پی‌ آن‌ است‌ كه‌ گزارشی‌ اجمالی‌ از آنچه‌ در این‌ منابع‌ آمده‌، ارائه‌ نماید. و ان‌ شاء الله‌ تحلیل‌ جامع‌تر این‌ رویداد را در فرصتی‌ دیگر پی‌ می‌گیریم‌ .
در این‌ مقاله‌ ابتدا پاره‌ای‌ از روایات‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ را كه‌ در آنها به‌ گستردگی‌ و بزرگی‌ نبرد «قرقیسیا»اشاره‌ شده‌ نقل‌ می‌كنیم‌ و در ادامه‌ نیز به‌ بررسی‌ موقعیت‌ جغرافیایی‌ این‌ منطقه‌، دلایل‌ و زمینه‌های‌ بروز این‌ نبرد، طرفین‌ نبرد و زمان‌ وقوع‌ آن‌ می‌پردازیم‌:

1. نبرد قرقیسیا در روایت‌های‌ اسلامی‌

روایت‌های‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ به‌ نبرد قرقیسیا اشاره‌ كرده‌ و از بزرگی‌ و بی‌نظیر بودن‌ این‌ رویداد سخن‌ گفته‌اند. امام‌ باقر(ع‌) در روایتی‌ خطاب‌ به‌ «میسّر» ضمن‌ پرسش‌ از فاصله‌ محل‌ اقامت‌ او تا قرقیسیا به‌ بزرگی‌ و بی‌سابقه‌ بودن‌ نبردی‌ كه‌ در این‌ منطقه‌ رخ‌ خواهد داد اشاره‌ كرده‌، می‌فرمایند:
یا میسرّ! كم‌ بینك‌ و بین‌ قرقیسا ] قرقیسیا [ ؟ قلت‌: هی‌ قریب‌ علی‌ شاطی‌ء الفرات‌. فقال‌: أما أنّه‌ سیكون‌ بها وقعة‌ لم‌ یكن‌ مثلها منذ خلق‌ الله‌ تبارك‌ و تعالی‌ السماوات‌ و الارض‌، ولایكون‌ مثلها مادامت‌ السماوات‌ والارض‌ مأدبة‌ للطیر، تشبع‌ منها سباع‌ الارض‌ و طیور السماء !
ای‌ میسر! از اینجا تا قرقیسا ] قرقیسیا [ چقدر راه‌ است‌؟ عرض‌ كردم‌: همین‌ نزدیكی‌ها است‌، در ساحل‌ فرات‌ قرار دارد. پس‌ فرمودند: امّا در این‌ ناحیه‌ واقعه‌ای‌ رخ‌ خواهد داد كه‌ مانند آن‌ از زمانی‌ كه‌ خداوند تبارك‌ و تعالی‌، آسمان‌ها و زمین‌ را آفریده‌ اتفاق‌ نیفتاده‌ و تا زمانی‌ هم‌ كه‌ آسمان‌ها و زمین‌ برپا هستند مانند آن‌ اتفاق‌ نخواهد افتاد. سفره‌ای‌ است‌ كه‌ درندگان‌ زمین‌ و پرندگان‌ آسمان‌ از آن‌ سیر می‌شوند.
و نیز از ایشان‌ نقل‌ شده‌ است‌ كه‌:
إنّ لولد العباس‌ والمروانی‌ لوقعة‌ بقرقیسیا یشیب‌ فیها الغلام‌ الحرور و یرفع‌ اللّه‌ عنهم‌ النصر و یوحی‌ إلی‌ طیر السماء و سباع‌ الارض‌، اشبعی‌ من‌ لحوم‌ الجبارین. ثم‌ یخرج‌ السفیانی‌.
همانا واقعه‌ای‌ برای‌ فرزندان‌ عباس‌ و مروانی‌ در قرقیسیا روی‌ خواهد داد كه‌ پسر نوجوان‌ در آن‌ پیشامد پیر گردد و خداوند هر گونه‌ یاری‌ را از ایشان‌ برگیرد و به‌ پرندگان‌ آسمان‌ و درندگان‌ زمین‌ الهام‌ كند كه‌ از گوشت‌ تن‌ ستمگران‌ خود را سیر كنید. سپس‌ سفیانی‌ خروج‌ خواهد كرد.
امام‌ باقر(ع‌) در روایت‌ دیگری‌ به‌ ارتباط‌ نبرد قرقیسیا و خروج‌ سفیانی‌ اشاره‌ كرده‌، می‌فرمایند:
... یمر جیشه‌ (السفیانی‌) بقرقیسیا، فیقتتلون‌ بها فیقتل‌ من‌ الجبارین‌ مائة‌ الف‌ . و یبعث‌ السفیانی‌ جیشاء الی‌ الكوفه‌ وعدتهم‌ سبعون‌ الفا...
سپاهیان‌ سفیانی‌ از قرقیسیا عبور خواهند كرد و در آنجا به‌ نبرد خواهند پرداخت‌، پس‌ صد هزار نفر از ستمگران‌  ] در آنجا [ به‌ قتل‌ خواهند رسید. آنگاه‌ سفیانی‌ سپاهی‌ را به‌ سوی‌ كوفه‌ روانه‌ می‌سازد كه‌ تعداد آنها به‌ هفتاد هزار نفر می‌رسد .
آن‌ حضرت‌ همچنین‌ به‌ شمار كشته‌ شدگان‌ در این‌ نبرد اشاره‌ كرده‌، می‌فرمایند:
تبنی‌ مدینة‌ ممّا یلی‌ المشرق‌ یكون‌ فیها وقعة‌ لم‌ یسمع‌ أهل‌ ذلك‌ الزمان‌ بمثلها، ثم‌ تنجلی‌ هی‌ و الوقعة‌ التی‌ فی‌ الشام‌ عن‌ أربع‌ مائة‌ ألف‌ قتیل‌ ثم‌ یخرج‌ المهدی‌ فی‌ أثر ذلك‌ لاترد له‌ رایة‌.
شهری‌ در طرف‌ شرق‌ ساخته‌ می‌شود كه‌ در آن‌ حوادثی‌ روی‌ می‌دهد كه‌ هرگز مردم‌ آن‌ زمان‌ نظیر آن‌ را نشنیده‌اند. آنگاه‌ آن‌ حادثه‌ و یك‌ حادثه‌ دیگر كه‌ در شام‌ روی‌ می‌دهد مجموعاً چهار صد هزار كشته‌ برجای‌ می‌گذارد و به‌ دنبال‌ آن‌ حضرت‌ مهدی‌ ظاهر می‌شود و هرگز سپاهش‌ شكست‌ نمی‌خورد.

امام‌ صادق‌(ع‌) نیز در روایتی‌، در مورد نبرد قرقیسیا چنین‌ می‌فرمایند:
إن‌ للّه‌ مائدة‌ (وفی‌ غیر هذه‌ الروایة‌ مادبة‌) بقرقیسیاء یطلع‌ مطلع‌ من‌ السماء فینادی‌ یا طیر السماء و یا سباع‌ الارض‌ هلمّوا إلی‌ الشبع‌ من‌ لحوم‌ الجبارین‌.
همانا برای‌ خداوند در قرقیسیا سفره‌ای‌ است‌ كه‌ سروش‌ آسمانی‌ از آن‌ خبر می‌دهد؛ پس‌ ندا می‌كند ای‌ پرندگان‌ آسمان‌ و ای‌ درندگان‌ زمین‌ برای‌ سیر گشتن‌ از گوشت‌ ستمكاران‌ شتاب‌ كنید.
یكی‌ از محققان‌ معاصر نیز در كتاب‌ خود به‌ این‌ حدیث‌ اشاره‌ كرده‌ و ذیل‌ آن‌ می‌نویسد:
چنانكه‌ روایت‌ اشاره‌ می‌كند، عرصه‌ نبرد، بیابان‌ خشك‌ و بی‌ آب‌ و گیاه‌ است‌ و آنها اجساد كشتگان‌ خود را دفن‌ نمی‌كنند و یا قادر به‌ دفن‌ آنها نیستند، از این‌ رو پرندگان‌ آسمان‌ و درندگان‌ زمینی‌ از گوشت‌ لاشه‌های‌ آنها شكم‌ خود را سیر می‌كنند و اینكه‌ سربازان‌ كشته‌ شده‌ نیز ستمگرند؛ زیرا كه‌ آنها سربازان‌ جباران‌ و ستم‌ پیشگان‌ می‌باشند. یا اینكه‌ در میان‌ آنها شمار زیادی‌ از افسران‌ و فرماندهان‌ ستمكار از دوطرف‌ وجود دارد.
منابع‌ اهل‌ سنت‌ نیز به‌ نقل‌ روایاتی‌ پرداخته‌اند كه‌ بیانگر شدت‌ درگیری‌ در قرقیسیا است‌؛ از جمله‌ روایت‌ زیر كه‌ ابن‌ حماد آن‌ را نقل‌ می‌كند:
... ظهر السفیانی‌ بجیشه‌ علیهم‌، فیقتل‌ الترك‌ و الروم‌ بقرقیسیا حتی‌ تشبع‌ سباع‌ الارض‌ من‌ لحومها.
سفیانی‌ با سپاهیانش‌ بر آنها غالب‌ می‌شود و ترك‌ و روم‌ را در قرقیسیا به‌ قتل‌ می‌رساند تا اینكه‌ درندگان‌ زمین‌ از گوشت‌ آنها سیر می‌شوند.
او در روایت‌ دیگری‌ از امام‌ علی‌ (ع‌) نقل‌ می‌كند كه‌: یظهر السفیانی‌ علی‌ الشام‌، ثم‌ یكون‌ بینهم‌ وقعة‌ بقرقیسیا، حتّی‌ یشبع‌ طیر السماء و سباع‌ الارض‌ من‌ جیفهم‌...
سفیانی‌ بر شام‌ غالب‌ می‌شود، آنگاه‌ در قرقیسیا نبردی‌ بین‌ آنها رخ‌ می‌دهد، تا اینكه‌ پرندگان‌ آسمان‌ و درندگان‌ زمین‌ از كشته‌های‌ آنها سیر می‌شوند.

2. موقعیت‌ جغرافیایی‌ قرقیسیا

«قرقیسیا» شهری‌ در شمال‌ سوریه‌ است‌ كه‌ در محل‌ التقای‌ رود «خابور» با «فرات‌» قرار گرفته‌ است‌. این‌ شهر پیش‌ از اسلام‌ «كیركسیون‌» نام‌ داشت‌ و در سال‌ نوزدهم‌ هجری‌ به‌ دست‌ مسلمانان‌ فتح‌ شد و قرقیسیا نام‌ گرفت‌.
در كتاب‌  جغرافیای‌ تاریخی‌ سرزمین‌های‌ خلافت‌ شرقی‌ درباره‌ قرقیسیا چنین‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌:
در حدود دویست‌ میلی‌ پایین‌ رقه‌، قرقیسیا كه‌ همان‌ كركیسیوم‌ قدیم‌ است‌، در ساحل‌ چپ‌ دجله‌، جایی‌ كه‌ رودخانه‌ خابور آب‌های‌ زیادی‌ خود را در آن‌ می‌ریزد واقع‌ است‌. ابن‌ حوقل‌ درباره‌ قرقیسیا گوید شهری‌ قشنگ‌ است‌ كه‌ در آغوش‌ باغستانی‌ قرار داد. یاقوت‌ و حمدالله‌   مستوفی‌ هر دو آن‌ را محلی‌ دانسته‌اند كه‌ كوچكتر از رحبه‌ كه‌ شش‌ فرسخی‌ قرقیسیا و در جانب‌ غربی‌ فرات‌ است‌.
« ابن‌ رسته‌ »  قرقیسیا( Qarqisiya ) را از شهرهای‌ اقلیم‌ چهارم‌ و از حوزه‌های‌ ناحیه‌ جزیره‌ معرفی‌ می‌كند.
«ابن‌ خردادبه‌» در  المسالك‌ و الممالك‌  پس‌ از آنكه‌ موقعیت‌ قرقیسیا بر ساحل‌ فرات‌ را توصیف‌ می‌كند به‌ بیان‌ فاصله‌ آن‌ تا بغداد می‌پردازد و تمامی‌ منازل‌ میان‌ این‌ دو را نام‌ برده‌ و به‌ فاصله‌ هر یك‌ از دیگری‌ نیز اشاره‌ می‌كند. بر اساس‌ محاسبه‌ وی‌ فاصله‌ این‌ دو شهر از یكدیگر در حدود نود و چند فرسخ‌ است‌.
در  معجم‌ البلدان‌  طول‌ و عرض‌ جغرافیایی‌ این‌ شهر به‌ نقل‌ از بطلمیوس‌ ذكر شده‌ است‌:
بطلمیوس‌ می‌گوید: طول‌  ] جغرافیایی‌ [  شهر قرقیسیا 64 درجه‌ و 45 دقیقه‌ و عرض‌ آن‌ 35 درجه‌ است‌. این‌ شهر جزء اقلیم‌ چهارم‌ است‌.
یكی‌ از محققان‌ معاصر در مورد موقعیت‌ جغرافیایی‌ قرقیسیا می‌نویسد:
امروزه‌ خرابه‌های‌ آن‌ نزدیك‌ شهر «دیر زور» سوریه‌ قرار دارد. قرقیسیا نزدیك‌ مرزهای‌ سوریه‌ ـ عراق‌ است‌ و به‌ مرزهای‌ تركیه‌ ـ سوریه‌ نسبتاً نزدیك‌ می‌باشد.

3. دلایل‌ و زمینه‌های‌ نبرد قرقیسیا

آنچنان‌ كه‌ از روایات‌ و بر می‌آید نبرد قرقیسیا بر سر گنجی‌ است‌ كه‌ در ناحیة‌ فرات‌ پیدا می‌شود. ابن‌ حماد به‌ نقل‌ از پیامبر اكرم‌ (ص‌) از این‌ گنج‌ چنین‌ گزارش‌ می‌دهد:
تحسر الفرات‌ عن‌ جبل‌ من‌ ذهب‌ و فضّة‌ فیقتل‌ علیه‌ من‌ كلّ سبعة‌ تسعة‌ ، فإذا أدركتموه‌ فلا تقربوه‌ .
فرات‌ از كوهی‌ از طلا و نقره‌ پرده‌ بر می‌دارد سپس‌ بر سر آن‌ جنگ‌ می‌شود به‌ طوری‌ كه‌ از هر نه‌ نفر، هفت‌ نفر كشته‌ می‌شود، پس‌ هرگاه‌ آن‌ را درك‌ كردید به‌ آن‌ نزدیك‌ نشوید.
همین‌ مضمون‌ با الفاظی‌ مشابه‌ در روایات‌ دیگری‌ كه‌ از پیامبر گرامی‌ اسلام‌(ص‌) نقل‌ شده‌، آمده‌ است‌؛ كه‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ روایت‌ زیر اشاره‌ كرد:
تحسر الفرات‌ علی‌ جبل‌ من‌ ذهب‌، فیقتتل‌ الناس‌ علیه‌ فیقتل‌ علیه‌ من‌ كل‌ مائة‌ تسعین‌ أو قال‌ تسعة‌ كلّهم‌ یری‌ أنّه‌ ینجو.
فرات‌ از كوهی‌ از طلا پرده‌ بر می‌دارد، سپس‌ مردم‌ بر سر آن‌ به‌ نبرد بر می‌خیزند و از هر صد نفر، نود نفر (و یا فرمود:نه‌ نفر ) در این‌ نبرد كشته‌ می‌شوند، هر یك‌ از آن‌ مردمان‌ گمان‌ می‌كنند كه‌ نجات‌ می‌یابند.
در  الفتن‌ و الملاحم‌  ابن‌ كثیر نیز به‌ نقل‌ از رسول‌ خدا(ص‌) به‌ پیدا شدن‌ گنج‌ اشاره‌ شده‌ است‌:
یوشك‌ الفرات‌ أن‌ یحسر عن‌ كنز من‌ ذهب‌، فمن‌ حفره‌ فلا یأخذ منه‌ شیئاً.
به‌ زودی‌ فرات‌ از گنجی‌ از طلا پرده‌ بر می‌دارد، پس‌ هر كس‌ آن‌ را یافت‌، نباید چیزی‌ از آن‌ بر گیرد.
ابن‌ كثیر در جایی‌ دیگر نیز از آن‌ حضرت‌ روایت‌ می‌كند كه‌:
لا تقوم‌ الساعة‌ حتی‌ یحسر الفرات‌ عن‌ جبل‌ من‌ ذهب‌ یقتتل‌ الناس‌، فیقتل‌ من‌ كلّ مائة‌ تسعة‌ و تسعون‌، یقول‌ كلّ رجل‌ منهم‌: لعلّی‌ أكون‌ أنا الّذی‌ أنجو.
قیامت‌ بر پا نمی‌شود، تا اینكه‌ فرات‌ از كوهی‌ از طلا پرده‌ بر می‌گیرد ] در آن‌ زمان‌  [ مردم‌ با یكدیگر به‌ نبرد برمی‌خیزند. پس‌، از هر صد نفر، نود و نه‌ نفر كشته‌ می‌شود، هر یك‌ از آن‌ مردمان‌ می‌گوید: شاید من‌ كسی‌ باشم‌ كه‌ نجات‌ می‌یابم‌ .
ابن‌ حسام‌ جونپوری‌ نیز در  البرهان‌ فی‌ علامات‌ مهدی‌ آخر الزمان‌  به‌ ماجرای‌ كوه‌ طلا در فرات‌ اشاره‌ دارد:
لا تقوم‌ الساعة‌ حتی‌ یحسر الفرات‌ عن‌ جبل‌ من‌ ذهب‌ یقتتل‌ علیه‌ الناس‌ و یقتل‌ تسعة‌ أعشارهم‌.
قیامت‌ برپا نمی‌شود، مگر اینكه‌ فرات‌ كوهی‌ از طلا را آشكار می‌سازد، مردم‌ بر سر آن‌ گنج‌ به‌ نبرد برمی‌خیزند و نفه‌ دهم‌ آنها كشته‌ می‌شوند.
نویسنده‌ كتاب‌  عصر ظهور  در بحث‌ از جنبش‌ سفیانی‌ چنین‌ آورده‌ است‌:
... هدف‌ اصلی‌ سفیانی‌ از جنگ‌ عراق‌ سلطه‌ یافتن‌ بر آن‌ كشور و ایجاد مقاومت‌ در برابر نیروهای‌ ایرانی‌ و زمینه‌ سازان‌ ظهور حضرت‌، كه‌ از مسیر عراق‌ به‌ سوی‌ سوریه‌ و قدس‌ پیش‌ می‌روند خواهد بود. ولی‌ در راه‌ عراق‌ در اثر حادثة‌ عجیبی‌ جنگ‌ قرقیسیا رخ‌ می‌دهد و آن‌ حادثه‌ پیدا شدن‌ گنجی‌ در مجرای‌ فرات‌ و یا نزدیك‌ مجرای‌ رود فرات‌ است‌. به‌ طوری‌ كه‌ عده‌ای‌ از مردم‌ برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ آن‌، دست‌ به‌ تلاش‌ می‌زنند و آتش‌ جنگ‌ بین‌ آنها شعله‌ ور می‌شود و بیش‌ از صدهزار تن‌ از آنها كشته‌ می‌شوند و هیچ‌ یك‌ به‌ پیروزی‌ قطعی‌ نمی‌رسند و به‌ آن‌ گنج‌ دست‌ نمی‌یابن. بلكه‌ همگی‌ از آن‌ منصرف‌ شده‌ و به‌ مسایل‌ دیگر مشغول‌ می‌شوند.
ناگفته‌ نماند كه‌ ایشان‌ نیز روایاتی‌ در مورد پیدا شدن‌ گنج‌ نقل‌ می‌كنند، از جمله‌ روایت‌ زیر كه‌ در نسخه‌ خطی‌ ابن‌ حماد به‌ نقل‌ از پیامبراكرم‌ (ص‌) وارد شده‌ است‌:
فتنه‌ چهارم‌ هجده‌ سال‌ به‌ طول‌ می‌انجامد، سپس‌ در آن‌ هنگام‌ كه‌ باید پایان‌ می‌پذیرد و تحقیقاً نهر فرات‌ از كوهی‌ از طلا پرده‌ بر می‌دارد و مردم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ به‌ جان‌ یكدیگر می‌افتند و از هر نفه‌ تن‌ هفت‌ تن‌ كشته‌ می‌شوند.
قابل‌ ذكر است‌ كه‌ بیشتر این‌ روایات‌ از نظر سند ضعیف‌ هستند.

4. نیروهای‌ درگیر در نبرد قرقیسیا

بنابه‌ آنچه‌ از روایات‌ اهل‌ سنت‌ به‌ دست‌ می‌آید طرفین‌ درگیر در نبرد قرقیسیا، تركان‌، رومیان‌ و لشكر سفیانی‌ هستند. در اینجا به‌ برخی‌ از روایاتی‌ كه‌ در این‌ زمینه‌ وارد شده‌اند اشاره‌ می‌كنیم‌:
... ظهر السفیانی‌ بجیشه‌ علیهم‌، فیقتل‌ الترك‌ والروم‌ بقرقیسیا...  .
سفیانی‌ با سپاهش‌ بر آنها پیروز می‌شود و ترك‌ و روم‌ را در قرقیسیا می‌كشد.
و در جایی‌ دیگر آمده‌ است‌:
... فعند ذلك‌ تجتمع‌ الترك‌ والروم‌ یقاتلون‌ جمیعاً و ترفع‌ ثلاث‌ رایات‌ بالشام‌، ثم‌ یقاتلهم‌ السفیانی‌ حتی‌ یبلغ‌ بهم‌ قرقیسیاء.
... پس‌ در آن‌ هنگام‌ تركان‌ و رومیان‌ اجتماع‌ كرده‌ و با یكدیگر به‌ نبرد برمی‌خیزند و سه‌ پرچم‌ در شام‌ برافراشته‌ می‌شود، آنگاه‌ سفیانی‌ باآنها جنگ‌ می‌كند تا در منطقه‌ قرقیسیا به‌ آنها می‌رسد.
در روایت‌ دیگری‌ چنین‌ آمده‌ است‌:
دخوله‌ (السفیانی‌) الكوفة‌ بعد ما یقاتل‌ الترك‌ والروم‌ بقرقیسیاء...
زمان‌ وارد شدن‌ سفیانی‌ به‌ كوفه‌ بعد از نبرد او با تركان‌ و رومیان‌ در قرقیسیا است‌ .
در روایتی‌ كه‌ عبدالله‌ بن‌ زبیر از امام‌ علی‌(ع‌) نقل‌ می‌كند نیز از حضور دو عبدالله‌ و سپاه‌ آنان‌ در قرقیسیا سخن‌ گفته‌ شده‌ است‌:
یتبع‌ عبداللّه‌ عبداللّه‌ حتی‌ یلتقی‌ جنودهما بقرقیسیا علی‌ النهر.
عبدالله‌ به‌ دنبال‌ عبدالله‌ برمی‌ خیزد تا اینكه‌ سپاهیان‌ آنها در قرقیسیا در كنار نهر با یكدیگر رودرو می‌شوند.
منابع‌ شیعی‌ نیز از درگیری‌ لشكر سفیانی‌ با تركان‌ خبر می‌دهند، مؤلف‌  عصر ظهور  در این‌ زمینه‌ چنین‌ می‌نویسد:
اما طرف‌ مقابل‌ سفیانی‌ در این‌ نبرد از نظر اكثر روایات‌ تركان‌ هستند ولی‌ منظور از تركان‌ در اینجا چیست‌؟ آنچه‌ به‌ نظر می‌رسد و به‌ طبیعت‌ امر نزدیك‌تر است‌ اینكه‌ آنها سپاهیان‌ ترك‌ زبان‌ هستند؛ چراكه‌ درگیری‌ و نزاع‌ بر سر دارائی‌ است‌ كه‌ نزدیك‌ مرزهای‌ سوریه‌ و تركیه‌ وجود دار...
در كتاب‌  روزگار رهایی‌  نیز احادیث‌ متعددی‌ دربارة‌ تركان‌ ذكر شده‌ و تأكید می‌شود كه‌ فتنة‌ ترك‌ در قرقیسیا انجام‌ می‌پذیرد  .
در اینجا به‌ برخی‌ از احادیثی‌ كه‌ در كتاب‌ یاد شده‌ آمده‌ و ظاهراً در ارتباط‌ با نبرد قرقیسیا است‌ اشاره‌ می‌كنیم‌؛  درنخستین‌ روایت‌ به‌ نقل‌ از پیامبر اكرم‌(ص‌) چنین‌ آمده‌ است‌:
للترك‌ خرجتان‌، خرجة‌ فیها خراب‌ آذربیجان‌ و خرجة‌ یخرجون‌ فی‌ الجزیرة‌ یخیفون‌ ذوات‌ الحجال‌ فینصر الله‌ المسلمین‌ فیهم‌ ذبح‌ اللّه‌ الاعظم‌.
برای‌ ترك‌ها دو خیزش‌ است‌ كه‌ در یكی‌ از آنها آذربایجان‌ ویران‌ می‌شود و در دیگری‌  وارد جزیره‌  می‌شوند و پرده‌ نشینان‌ را به‌ وحشت‌ می‌اندازند. خداوند مسلمانان‌ را پیروز می‌گرداند كه‌ كشتار بزرگ‌ الهی‌ در آن‌ روز است‌.
در روایت‌ دیگری‌ نیز چنین‌ می‌خوانیم‌:
لیردنّ الترك‌ الجزیرة‌، حتی‌ تسقی‌ خیلهم‌ من‌ الفرات‌. فیبعث‌ الله‌ علیهم‌ الطاعون‌ فیقتلهم‌ فلا ینجو منهم‌ إلا رجل‌ واحد. و یبعث‌ الله‌علیهم‌ ثلجاً فیها صرٌّ وریح‌ وحبید فءاذا هم‌ خامدون‌... فیرجع‌ المسلمون‌ إلی‌ أصحابهم‌ فیقولون‌ ءانّ الله‌ قد أهلكهم‌ و كفاكم‌ شرّهم‌.
بدون‌ تردید سپاه‌ ترك‌ وارد جزیره‌ خواهند شد تا اسب‌هایشان‌ از فرات‌ سیراب‌ شوند، آنگاه‌ خداوند بر آنها طاعون‌ را مسلط‌ می‌كند و همگی‌ به‌ وسیله‌ طاعون‌ از بین‌ می‌روند و به‌ جز یك‌ نفر از آنها باقی‌ نمی‌ماند. خداوند بر آنها برف‌ و تگرگ‌ همراه‌ با سرمای‌ سوزان‌ و طوفان‌ خانمان‌ برانداز فرو می‌فرستد و همگی‌ نقش‌ بر زمین‌ می‌شوند. مسلمانان‌ به‌ یكدیگر نوید می‌دهند كه‌ خداوند آنها را هلاك‌ كرد و شر آنها را از شما كوتاه‌ نمود.

5. زمان‌ نبرد قرقیسیا

نبرد قرقیسیا میان‌ دو واقعه‌ مهم‌ صورت‌ می‌گیرد؛ نخست‌ خروج‌ سفیانی‌ و دوم‌ ظهور امام‌ مهدی‌ (ع‌). دراینجا به‌ اختصار به‌ هر یك‌ از آنها اشاره‌ می‌كنیم‌:
1ـ5. خروج‌ سفیانی‌
امام‌ باقر(ع‌) در مورد واقعه‌ نخست‌ چنین‌ فرموده‌است‌ :
یخرج‌ السفیانی‌ یوم‌ جمعة‌، فیصعد منبر دمشق‌ و یبایع‌ الناس‌ علی‌ أن‌ لا یخالفوا أمره‌ رضوه‌ أم‌ كرهوه‌ ثمّ یخرج‌ إلی‌ الغوطة‌. فیجتمع‌ ءالیه‌ خمسون‌ ألف‌ مقاتل‌. ثمّ تختلف‌ الرایات‌ الثلاث‌. فرایة‌ الترك‌ و العجم‌ و هی‌ سواد. ورایة‌ لبنی‌ العباس‌ صفراء و رایة‌ السفیانی‌ حمراء. فیغلبهم‌ السفیانی‌ بعد أن‌ یقتل‌ منهم‌ ستین‌ ألفاً و یسیر إلی‌ حمص‌ فإلی‌ الفرات‌ مروراً بالرّقة‌ و سبا.
سفیانی‌ در روز جمعه‌ خروج‌ می‌كند و بر فراز منبر دمشق‌ قرار می‌گیرد و از مردم‌ بیعت‌ می‌گیرد كه‌ هرگز با امر او مخالفت‌ نكنند، چه‌ آن‌ را بپسندند و چه‌ آن‌ را ناخوش‌ دارند. آنگاه‌ به‌ سوی‌ «غوطه‌» حركت‌ می‌كند و 50 هزار جنگجو در اطراف‌ او گردآیند، آنگاه‌ سه‌ پرچم‌ به‌ اهتزاز در آید: پرچم‌ ترك‌ها و عجم‌ها كه‌ سیاه‌رنگ‌ است‌. پرچم‌ بنی‌ عباس‌ كه‌ زردرنگ‌ است‌. پرچم‌ سفیانی‌، كه‌ سرخ‌رنگ‌ است‌. سفیانی‌ بر آنها چیره‌ می‌شود، پس‌ از آنكه‌ 60 هزار نفر از آنها را از دم‌ شمشیر می‌گذارند، آنگاه‌ به‌ سوی‌ «حمص‌» می‌رود و از فرات‌ عبور می‌كند و عازم‌ «رقّه‌»   و «سبا» می‌شود.
امیر المؤمنین‌ علی‌(ع‌) نیز از جنگ‌ سفیانی‌ با سپاه‌ «ابقع‌» و «اصهب‌» خبر می‌دهند :
یلتقی‌ السفیانی‌ بالابقع‌ فیقتله‌ السفیانی‌ و من‌ معه‌. ثم‌ یقتل‌ الاصهب‌ و أتباعه‌. ثم‌ لا یكون‌ له‌ هَمّ إلّا آل‌ محمد و شیعتهم‌ و المثول‌ الی‌ العراق‌. و یمرّ جیشه‌ بقرقیسیا...
سفیانی‌ با «ابقع‌» درگیر می‌شود سپس‌ او و سپاهیانش‌ را می‌كشد. سپس‌ «اصهب‌» و یاران‌ او را

ماهنامه موعود سال ششم ـ شماره 31

موعود
طبقه بندی: جنگ جهانی در دوران ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 25 تیر 1391

 

 

خبرگزاری فارس: آرماگدون' نام جنگی است که بنا بر گفته بخش مکاشفات انجیل تحریف شده یوحنا، در آخرالزمان و در دشتی به همین نام و بین نیروهای خیر و شر روی می دهد و سبب بازگشت مسیح (ع) به زمین می گردد.

خبرگزاری فارس: تروریسم مقدس در آخرالزمان

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از رویداد آنلاین، بنا بر ادعای صهیونیست ها، محل این جنگ در 30 کیلومتری شهر حیفا و در دشت هرمجدون یا آرماگئدون در نزدیکی مدار 33 درجه است. مجاورت محل وقوع جنگ دروغین آرماگدون با مدار 33 درجه، استناد بیش از حد آمریکا (دولت کاملا ماسونی) و اسرائیل براین جنگ برای جلب حمایت صهیونیسم ها، و نیز وجود شواهد بسیاری درباره ی حمایت های فراوان تشکیلات ماسونی از طرفداران آرماگدون، توطئه آمیز بودن این جنگ و شیطنت حامیان آن را تأیید می نماید.

33 در فراماسونری عددی خوش یمن است و صاحب درجه 33، بیشترین قدرت را داراست. بنظر می رسد که فراماسونرها این موضوع را به تمام فعالیت هایشان تعمیم داده و تلاش کرده اند تا در حوالی مدار 33 درجه عرض جغرافیایی، فعالیت های خاصی را انجام دهند. از جمله ساخت اولین مجلس اعلی فراماسونری و معروفترین لژ اسکاتلندی در آمریکا در شهر چارلستون در مدار 33 درجه، قتل جان اف کندی، رئیس جمهور کاتولیک و ضد ماسون آمریکایی در شهر دالاس در مدار 33 درجه، تهدید مداوم دمشق در نزدیکی مدار 33 درجه، انفجار اولین بمب های اتمی در هیروشیما و ناکازاکی در نزدیکی مدار 33 درجه، واقعه طبس و محل فرود هواپیماهای آمریکایی برای آزادی گروگان های این کشور در مدار 33 درجه، اشغال بابل نزدیک بغداد  در عراق در مدار 33 درجه، جنگ 33 روزه اسرائیل با لبنان با دخالت آمریکا در نزدیکی مدار 33 درجه در یک قرن گذشته جریان جدید که در بین پروتستان ها فوق العاده قدرتمند شده است، مکتب نوظهور "مبلغان انجیل" می باشد. قبل از جنگ جهانی دوم این مکتب نوظهور به بنیاد گرایی معروف و شعار آن ها بازگشت به انجیل و تغییر جامعه با تحول فرهنگی بود و هدف آن ها بوجود آوردن حکومت در آمریکا برمبنای بنیادهای انجیل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم، بنیادگرایان آمریکایی خود را مبلغان انجیل معرفی کردند و با استفاده گسترده از وسایل ارتباط جمعی توانستند در آمریکا نفوذ فراونی بدست آورند و اکنون این جریان قدرتمندترین و فعالترین تشکیلات دینی در آمریکا محسوب می شود و در مراکز سیاسی این کشور نفوذ زیادی دارند.ادامه مطلب
طبقه بندی: اخبار،  جنگ جهانی در دوران ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
یک تحلیلگر آمریکایی ضمن اینکه شرایط سوریه را با توجه به تلاش غرب برای جنگ علیه این کشور بی نهیات خطرناک توصیف کرد، گفت که آمریکا و انگلیس درصدد راه انداختن جنگ جهانی سوم بر سر سوریه هستند.

انگلیس و آمریکا در صدد راه انداختن جنگ جهانی سوم به بهانه سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  «ادوارد اسپانائوس» تحلیلگر و ویرایشگر هفته نامه آمریکایی "بررسی اطلاعات اجرایی" در مصاحبه با شبکه تلویزیونی "پرس تی وی" اعلام کرد که انگلیس و آمریکا درصدد هستند تا از طریق تحت فشار قرار دادن تلاش ها برای آغاز تهاجم نظامی علیه سوری، شکل گیری جنگ جهانی سوم را تحریک کنند.

این تحلیلگر آمریکایی اعلام کرد: آنها (آمریکا و انگلیس) مصمم هستند تا جرقه جنگی را بزنند که نه تنها یک جنگ داخلی در سوریه خواهد بود بلکه یک جنگ منطقه ای خواهد بود؛ این جنگ منطقه ای سریعا از کنترل خواهد خارج و به جنگ جهانی سوم تبدیل خواهد شد زیرا این جنگ مقابله با روسیه و چین را نیز در پی خواهد داشت.

ویرایشگر هفته نامه آمریکایی "بررسی اطلاعات اجرایی" در ادامه از "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه به دلیل مخالفت با مداخله نظامی در سوریه به دلیل پیامدهای جدی این مداخله و جنگ منطقه ای تقدیر کرد و گفت: من فکر می کنم که ما باید از روسیه و پوتین که موضع خود را حفظ و اعلام کرده اند که قطعا خواستار مداخله نظامی، تغییر نظام در سوریه نیستند و اینکه در هیچ تلاشی برای سرنگونی "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه شرکت و یا همراهی نخواهند کرد، تشکر کنیم.

نشست روز گذشته گروه موسوم به "دوستان سوریه" در شرایطی در پاریس برگزار شد که دو کشور روسیه و چین حضور در این نشست را بایکوت و اعلام کردند که مخالت مداخله خارجی در امور داخلی سوریه هستند؛ این در حالیست که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته به روسیه و چین درباره حمایت از اسد هشدار داد و مدعی شد که این دو کشور بهای این حمایت خود را خواهند پرداخت.

اسپانائوس در ادامه مصاحبه خود درباره وضعیت و شرایط فعلی در سوریه همزمان با تلاش کشورهای غربی برای جنگ علیه سوریه هشدار داد و این شرایط را بی نهایت خطرناک توصیف کرد.
طبقه بندی: اخبار،  سرزمین شام(سوریه-لبنان-اردن-فلسطین) در عصر ظهور،  جنگ جهانی در دوران ظهور،  غرب (اروپا-آمریکا)درعصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1391
کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه تصریح کرد که در صورتی که غربی‌ها بخواهند خارج از چهارچوب سازمان ملل و شورای امنیت به سوریه حمله کنند قطعا جنگ جهانی سوم در مقیاس کوچک در منطقه رخ می‌دهد.
به گزارش مشرق، "محمد صادق الحسینی" کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با  فارس، با تاکید بر شکست توطئه‌های غربی و عربی برای سرنگونی نظام بشار اسد از دسیسه جدید دشمنان محور مقاومت علیه دمشق سخن گفت و با افشای توطئه موسوم به "سوریه ... کوزووی عرب‌ها" گفت": این طرح خصمانه ایجاد جنگ مذهبی ،‌نژادی، طائفه‌ای و نظامی علیه سوریه را سرلوحه خود قرار می‌دهد.

وی با هشدار نسبت به ترور رهبران فلسطینی مقیم سوریه در طرح کوزووی عرب‌ها توسط مجموعه‌های مسلح ، افزود: وقتی مجموعه‌های مسلح از تیراندازی به کودکان خردسال هیچ ابایی نداشته باشند ممکن است در ‌گام‌های بعدی برای ایجاد ناآرامی‌ در سوریه،‌ اردوگاه‌های فلسطینی و یا بارگاه مطهر زینبیه و یا رقیه را هدف قرار دهند حتی کلیساها نیز در امان نیستند.

صادق الحسینی هدف مجموعه‌های مسلح از اجرای عملیات تروریستی را ارعاب ملت سوریه و به راه انداختن جنگ فرسایشی علیه نظام حامی مقاومت برشمرد و از برنامه‌های افراد مسلح با پشتیبانی حامیان غربی و عربی آنها به منظور مقدمه چینی برای دخالت نظامی خارجی سخن گفت.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال دخالت نظامی در سوریه گفت: گرچه این موضوع از سوی بیگانگان مطرح می‌شود ولی به اعتقاد اینجانب دخالت نظامی در سوریه به معنی منفجر شدن تمام منطقه مشرق عربی و اسلامی است.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه با بیان اینکه به طور قطع در همان لحظات ابتدایی حمله خارجی به سوریه، رژیم صهیونیستی نابود می‌شود، گفت: آتش افروزی در سوریه تنها به داخل این کشور ختم نمی‌شود بلکه بسیاری از مناطق نزدیک به بلاد شام را درگیر خواهد کرد.

وی افزود: در صورت بروز جنگ داخلی در سوریه یا اجرای سناریوی دخالت نظامی خارجی علیه سوریه ، ملت‌های اصیل منطقه نمی‌توانند در قبال تحولات سوریه که وارد فاز دیگری می‌شود ؛ سکوت اختیار کنند بلکه با تمام قدرت دخالت خواهند کرد و توطئه‌گر اصلی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی را به کام مرگ زوال و نابودی خواهند کشاند. در آن صورت هیچ کس نمی‌تواند اوضاع را کنترل کند.

صادق الحسینی یادآور شد که با توجه به تحلیل فوق اجرای سناریوی دخالت نظامی در سوریه ممکن نیست ولی مطرح شدن این موضوع بر زبان برخی سیاسیون غربی و عربی تنها در راستای ارعاب ملت سوریه و تهدید نظام دمشق در راستای امتیاز گیری از سوریه، ایران، روسیه و ... است.

این کارشناس ارشد مسائل منطقه خاورمیانه با بیان اینکه روسیه قطعا هر گونه قطعنامه‌ای به منظور دخالت نظامی در سوریه را در شورای امنیت وتو می‌کند،‌ تصریح کرد که در صورتی که غربی‌ها بخواهند خارج از چهارچوب سازمان ملل و شورای امنیت به سوریه حمله کنند قطعا جنگ جهانی سوم در مقیاس کوچک در منطقه رخ می‌دهد. هر گونه تلاشی برای حمله به سوریه از طریق شورای امنیت توسط روسیه و چین وتو می‌شود.

وی ایجاد شکاف در محور مقاومت را هدف اصلی توطئه‌های دشمنان علیه سوریه خواند و افزود: در صورتی که محور آمریکایی -صهیونیستی بخواهد حلقه طلایی محور مقاومت که همانا سوریه است را قطع کند، به طور یقین سایر حلقه‌های محور مقاومت دست بسته نخواهند نشست و با همراهی همه انقلابیون منطقه، همه نیروهای آمریکایی، صهیونیست‌ها و مزدوران وابسته به آنها به گروگان گرفته خواهند شد و این موضوع در منویات مقام معظم رهبری نیز مطرح شد که هر تهدیدی را با تهدید پاسخ می‌دهیم.طبقه بندی: جنگ جهانی در دوران ظهور،  اخبار،  سرزمین شام(سوریه-لبنان-اردن-فلسطین) در عصر ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 24 اردیبهشت 1391

صهیونیسم و جنگ آخرالزمان

آرماگدون در تفکر صهیونیسم همان نبرد آخرالزمان است که امروزه در دو منطقه اروپا و آمریکا، 70 میلیون هوادار سرسخت دارد.

 

ایدئولوژی آرماگدون چیست؟

مسیحیت به سه شاخه كاملاً جدا و مخالف یكدیگر یعنی كلیسای كاتولیك روم، ارتدكس و پروتستان تقسیم شده است. این سه كلیسا در اعتقادات دینی و مراسم عبادی كاملاً از یكدیگر جدایند و مانند سه دین مختلف عمل می كنند و حتی انجیل كلیسای پروتستان با انجیل كلیسای كاتولیك تفاوت زیادی دارد.

 

یكی از ویژگی های كلیسای پروتستان رابطه بسیار نزدیك آنها با دولت های اروپایی می باشد و این دولت ها برای ترویج مسیحیت پروتستان از مبلغان خود در كشورهای جهان سوم حمایت های گسترده مالی، تبلیغاتی و سیاسی می كنند؛ به عنوان مثال در انگلیس دولت و كلیسای پروتستان از هم جدا نیست و ملكه انگلیس در رأس دولت و كلیسا قرار دارد.

 

در یك قرن گذشته جریان جدیدی كه در بین پروتستان ها فوق العاده قدرتمند شده است مكتب نوظهور «مبلغان انجیل» می باشد. قبل از جنگ جهانی دوم این مكتب نوظهور به بنیادگرایی معروف است در جامعه آمریكا نفوذ فراوانی دارد.

 

آنچه مشخص است اینکه این نحله فکری، بنیاد محکم الهی و آسمانی ندارد و بر اساس یک سری شواهد و حدس و گمانها، پایه ریزی شده است.

 

اصول و مبانی جریان مبلغان انجیل در آمریكا و انگلیس حمایت همه جانبه عقیدتی و سیاسی از صهیونیسم می باشد و آنها اعتقاد دارند كه پیروان كلیسای پروتستان برای ظهور دوباره مسیح باید چند خواسته مسیح را كه در تفاسیر انجیل در قرن بیستم به عنوان پیشگویی های انجیل بیان شده، عملی نمایند.

 

پیروان این مكتب خود را از مبلغان انجیل می دانند و اعتقاد دارند پیروان این مكتب، مسیحیان دوباره تولد یافته می باشند كه فقط اینان اهل نجات خواهند بود و دیگران هلاك خواهند شد. از ویژگی های ممتاز پیروان این مكتب اعتقاد راسخ و تعصب خاص به صهیونیسم می باشد و تعصب این مسیحیان به صهیونیسم بیش از صهیونیست های یهودی مقیم اسرائیل و آمریكا می باشد.

 

اما یک ایدئولوژی بسیار مهم و مقدسی که پیروان صهیونیسم مسیحی، به آن اعتقاد دارند، واقعه آرماگدون است. این ایدئولوژی در واقع یک نحله فکری خاص است که دارای نگرشی آخرالزمانی است و بنیادگرایان مسیحی علاقه زیادی به این موضوع داشته و به همین خاطر، به طرق مختلف به ارائه اطلاعات و تبلیغات وسیعی در این رابطه پرداخته اند.

 

آنچه مشخص است اینکه این نحله فکری، بنیاد محکم الهی و آسمانی ندارد و بر اساس یک سری شواهد و حدس و گمانها، پایه ریزی شده است.

 

آرماگدون در تفکر صهیونیسم مسیحی همان نبرد آخرالزمان است که امروزه در دو منطقه اروپا و آمریکا، هفتاد میلیون هوادار سرسخت دارد که برای استحکام بخشیدن به بنیانهای فکری و نظری خود، هر تلاشی چه در عرصه ملی و بین المللی انجام می دهند تا از ساحت عقیده خود دفاع کنند.ادامه مطلب
طبقه بندی: جنگ جهانی در دوران ظهور،  آخرالزمان در ادیان، 
ارسال توسط محمد امین
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391

 از ظهور تا قیامت
 

 
 مقدمه
 ظهور امام عصر(ع) واقعه‌ای شریف است كه از زمان حضرت آدم(ع)1 بسیاری چشم انتظار وقوع آن بوده‌اند و در رأس آنان می‌توان از انبیا و رسولان الهی و پیروان ایشان یاد كرد. در منابع مختلف و كتاب‌های مقدس ادیان آسمانی و غیر آسمانی متعددی می‌توان در این رابطه مطالبی یافت.2 در این میان، مطالبی كه در منابع اسلامی آمده به مراتب بیش از دیگر متون است. با این حال با مطالعه مطالب و روایاتی كه درباره ظهور در متون اسلامی آمده چند نكته مهم و اساسی جلب توجه می‌نماید:
 
 1. به رغم اهمیت و جذابیت ظهور و دوران پس از آن، جز تصویری اجمالی و كلی از آن دوره ارائه نشده است. آثار مانند «عصر زندگی» نوشته محمد حكیمی، چشم اندازی به حكومت جهانی حضرت مهدی(ع) نوشته نجم الدین طبسی و دولت كریمه امام زمان(ع) نوشته مرتضی مجتهدی سیستانی آثار شاخصی هستند كه به تبیین این دوره پرداخته‌اند. هرچند محققان و مؤلفان این آثار تلاش در خور تقدیری برای به تصویر كشیدن این عصر داشته‌اند، امّا هر خواننده‌ای با مطالعه این آثار ارزشمند به خوبی و در نهایت وضوح، اجمالی بودن روایات توصیف كننده این دوران را درمی یابد. این اجمال را باید ناشی از ضعف درك و ناتوانی ساكنان دوره‌های پیش از ظهور به خصوص مقطع صدور احادیث و مخاطبان اهل بیت(ع) در فهم و تصور اجزای آن دوره بدانیم؛ برای نمونه و فهم بهتر می‌توان حالتی را تصور كرد كه شما قصد دارید برای كسی كه پانصد سال قبل می‌زیسته از اینترنت و موشك و تلفن همراه صحبت كنید. در چنین شرایطی شما هیچ چاره‌ای جز بیان اجمالی ندارید؛ زیرا اجزای توصیف شما هر قدر بیشتر شود بر سردرگمی او نیز افزوده می‌گردد. حال شرایطی را تصور كنید كه معصومان(ع) حدود دوازده قرن قبل بنا داشته‌اند از دوره‌ای صحبت به میان آورند كه در آن عقول كامل می‌شود،3 علوم رشدی در حد سیزده و نیم برابر پیدا می‌كنند،4 پایین ترین سطح سواد عمومی جامعه به حد اجتهاد می‌رسد5 و... طبیعی است كه جز بیان اجمالی چاره‌ای نیست و ما هرگز نمی‌توانیم تصور كنیم اگر كم سوادترین فرد یك جامعه مجتهد باشد، باسوادترین و عالمترین شخص چه سوادی خواهد داشت. به این موارد باید حضور ملائك و جنیان را در مناسبات روزمره اجتماع افزود.6


ادامه مطلب
طبقه بندی: شناخت امام زمان(عج)،  حضرت مهدی از دیدگاه شیعه،  سیمای حکومت جهانی امام زمان(ع)،  نهضت ظهورمقدس،  علائم غیرحتمیه ظهور،  علائم حتمیه ظهور،  جنگ جهانی در دوران ظهور، 
ارسال توسط محمد امین
آخرین مطالب
(تعداد کل صفحات:3)      [1]   [2]   [3]  

صفحات جانبی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
مهمترین برنامه جهت تعجیل در ظهورچیست؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات